Privacyverkaring

Wij, Digitpaint, zijn gevestigd aan Nieuwe Stationsstraat 10 6811 KS Arnhem en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze verklaring beschrijft jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens en is van toepassing op al onze klanten, externe relaties, contacten en sollicitaties.

Contactgegevens:
https://digitpaint.nl

Digitpaint
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

+31 88 400 77 00
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Sollicitatiegegevens (CV en motivatiebrief)
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je bewust aan ons verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch, in correspondentie of via een externe website (bijv. LinkedIn)

Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en contact te kunnen onderhouden met klanten, partners, websitebezoekers, werknemers en sollicitanten. Ook analyseren we anoniem het gedrag van websitebezoekers om onze website te verbeteren. Hieronder volgen alle doeleinden van onze gegevensverwerking:

 • Voor het uitvoeren van overeenkomsten
 • Voor het onderhouden van contact via mail en/of telefoon.
 • Voor het afhandelen van betalingen en salarissen.
 • Voor het verwerken van sollicitaties.
 • Voor het analyseren van gedrag op onze website om de website te verbeteren.
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en beschikbaarheid van persoonsgegevens (backups en logbestanden).
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Uitvoering van overeenkomsten: 7 jaar
 • Sollicitaties: 4 weken (en met toestemming maximaal 1 jaar)
 • Logbestanden en backups: worden verwijderd na afloop overeenkomst
 • Anonieme analytische gegevens: zolang deze relevant voor ons zijn

Naast bovenstaande bewaartermijnen hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen waar wij verplicht zijn aan deze te voldoen.

Beveiliging

We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken volgende soort cookies:

 • Analytische cookies. Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics. De gegevens die we hiermee verzamelen worden geanonimiseerd en bewust niet gedeeld met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Digitpaint en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.